Gemeente GeldropMierlo en privacy

Persoonsgegevens

De gemeente Geldrop-Mierlo verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, emailadres of telefoonnummer. Ook een pasfoto en camerabeelden kunnen persoonsgegevens bevatten. De gemeente beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

De bescherming van uw persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. De gemeente houdt zich aan de regels die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgelegd.

Dat betekent dat de gemeente:

 • zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat en deze vertrouwelijk behandelt;
 • uw persoonsgegevens alleen verzamelt en verwerkt als aan bepaalde in de wet

genoemde voorwaarden is voldaan;

 • uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt;
 • uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden deelt, tenzij in de wet is vastgelegd dat dit is toegestaan;
 • maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn;
 • ernaar streeft om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Alleen die

persoonsgegevens worden te verwerkt die noodzakelijk zijn om haar taak uit te kunnen voeren;

 • uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is;
 • uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of de gemeente hier aan voldoet. De Autoriteit Persoonsgegevens is een onafhankelijke organisatie die door de overheid is ingesteld.

Geheimhoudingsplicht

Alleen medewerkers van de gemeente die hiertoe bevoegd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente neemt maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waarmee u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren.

Uw rechten zijn:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om aan de gemeente te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Inzagerecht: u kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens in te zien.
 • Correctierecht: als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om ze te corrigeren.
 • Recht op wissen van gegevens: in gevallen waarin u toestemming heeft gegeven om

persoonsgegevens te verwerken of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, kunt u de gemeente verzoeken om ze te verwijderen.

 • Recht op beperking van de verwerking: als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, controleert de gemeente of dit klopt. Zolang hier geen duidelijkheid over is, worden uw persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
 • Recht om gegevens over te dragen: als de door u verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om de gemeente te vragen deze gegevens aan u over te dragen.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er voor de verwerking gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen.

Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10.101, 5660 GA Geldrop. U moet zich daarbij kunnen legitimeren en aan kunnen tonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen echt van u zijn. Binnen één maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u hierover een besluit. Wordt uw verzoek afgewezen, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Komt u er met de gemeente niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke of publiekrechtelijke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch nodig blijkt de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken, dan informeert de gemeente u hierover. U bent vrij om de toestemming te geven of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, dan mag u deze ook altijd weer intrekken.

Verwerkingenregister

De gemeente houdt een verwerkingenregister bij. Het verwerkingenregister bevat informatie over de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt. Dit register bevat onder andere de volgende gegevens:

 • wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders)
 • een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens die de gemeente verwerkt (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of BSN);
 • de doelen waarvoor de gemeente de persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld voor het uitgeven van een paspoort, het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een uitkering);
 • een beschrijving van de categorieën van personen die de gemeente verwerkt (bijvoorbeeld aanvrager van een vergunning of uitkeringsgerechtigde);
 • – de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 • – de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt (bijvoorbeeld het UWV).

Wanneer de gemeente werkzaamheden uitbesteedt

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat de gemeente werkzaamheden uitbesteedt aan een externe partij. Die externe partij kan dan namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. De gemeente blijft in dat geval verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en maakt met die externe partij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente is verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de privacywetgeving door de gemeente wordt nageleefd. Hij of zij werkt daarvoor samen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via [email protected] of via het telefoonnummer 088-1631000.

Meer informatie

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Basisregistratie personen

Naast de AVG bestaat de Wet Basisregistratie personen. De basisregistratie personen is de bevolkingsadministratie, waarin de gemeente de persoonsgegevens van haar inwoners registreert. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.

Uw persoonsgegevens inzien kan door met uw DigiD in te loggen bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Dat kunt u doen via onze website www.geldrop-mierlo.nl. Dit is de enige manier om langs digitale weg een verzoek in te dienen voor het inzien van uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen moet u persoonlijk naar de gemeente komen. Meer informatie vindt u op onze website.

Cookies

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt gebruik van cookies om haar website(s), App te verbeteren en te analyseren. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op onze website komen, de tijdsduur en welke pagina’s bezocht worden. Met deze informatie kunnen we de website qua vorm en functionaliteit verbeteren en optimaliseren. De cookies slaan geen persoonlijke informatie op (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres). De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.